Tuesday, May 31, 2011

Bio23

بعضی آدم ها رو باید دید، بعضی ها رو باید شنید، بعضی ها رو باید تحمل کرد، اما بعضی آدم ها رو بــــــاید کشف کرد. یه آدم هایی هستن که اصلن دیده نمیشن و شنیده نمیشن، خیلی کم باهاشون روبرو میشی، اصلا وجودشون یه جوری دیگه ست، این دسته آدم ها رو باید واسشون وقت گذاشت و کشفشون کرد. این دسته همون دسته ان که تا وقتی هستن انگار نیستن، انگار که اصلا نیستن حسشون نمی کنی اما آی اگه بدونی این دسته از اون آدمایی ان که اگه بتونی کشفشون کنی کلی به زندگیت رونق دادی، بعد از اینکه کشف شدن، یه جوری ان این آدم ها که حتی اگه نباشن هم بهت انرژی می دن بدون اینکه بخوان، فقط به خاطر اینکه تو فهمیدی که یه همچین موجودی کلن وجود داره و فقط چون که می دونی چه آدم هایی هستن این جور آدم ها، یه جور خاصی ان، اگه باهاشون روبرو بشی اگه فقط عادی روبرو بشی چیزی نمفهمی، اما اگه یه موقعیتی باشه، یه جایی یه زمانی که به یه چیزی نیاز هست، اون موقع ست که اصلا نمی فهمی این جور آدم ها از کجا پیداشون می شه و همه چی و جور می کنن و بعدشم ناپیدا می شن دوباره، دلی که مال اوناست از اون دل هاست، و قلبی که اونا دارن یه چیز دیگه ست، نمی دونم چجوری بگم اما مثل یه جعبه جواهر قدیمی که ظاهرش هیچی نیست اما تو خودشون یه دنیا ارزش دارن که آی اگه فقط بتونی کشفشون کنی... آدم دلش قرص میشه میبینه یه همچین آدم هایی هنوز تو دنیا هستن و وجودشون حس نمیشه.. اصن نمی دونم خیلی سخته گفتنش فقط باید حسش کرد واقعا نمی تونم توضیحش بدم عجیبه ..
Post a Comment