Wednesday, October 21, 2009

مکث

من، اینجا نیستم. اولش نمی تونستم کاری کنم که بعد از من مکث کنی اما این کار و کردم. این چیز "،" بهترین چیزیه که میتونه گاهی اوقات آدما رو نجات بده.
مهم نیست اینجا فارسی بنویسی یا هر زبان مرده ی دیگه ای که دوس داری یا دوست نداری در هر صورت باید بتونی بدون اون چیز هم کاری کنی که بقیه بتونن بعد از تو لحظه ای مکث کنن. لپ مطلب همین بود.
من، اینجا هستم امشب

Post a Comment