Monday, August 9, 2010

Bio9

هیچ حرف خاصی نیست. یک سال تمام شد. اثاث کشی هم کردیم دقیقا سالروز فرود بر دیار کفر. سرویس شدم. دیگه بسه دیگه اینجا میخوام موندگار شم. به عنوان پیام بازرگانی فقط بگم که امیدوارم همیشه آدم بد های زندگیم ازم دور شن. اینجوری حس بهتری دارم
Post a Comment